Generalforsamling 2023 – referat

Generalforsamling 2023 - referat

HAVBAD generalforsamling 20.02.2023 – ekstraordinær kl 19 og ordinær generalforsamling kl 19.30

Østergades forsamlingshus

Ekstraordinær generalforsamling:

1. Dirigent: Per Mølgaard vælges

2. Referent: Hanne Grunnet

3. Behandling af indkomne forslag til ændring i § 8 vedtages, og teksten erstattes med:

Stk 2: Bestyrelsen består at 5-7 medlemmer og 2 suppleanter, som vælges på foreningens

generalforsamling

Stk 3: Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år. Der vælges 2-3 medlemmer i lige år og

3-4 medlemmer i ulige år. Valgperioden for suppleanter er 1 år. Genvalg er tilladt

4. Evt: ingen emner

Ordinær generalforsamling: hvor ca 54 medlemmer deltager i generalforsamlingen.

1. Dirigent: Per Mølgaard

2. Referent: Hanne Grunnet

3. Beretning fra formand og godkendelse: Efter coronakrisen, efterfulgt af energi og forsyningskrise

valgte bestyrelsen at forkorte sæsonen med 14 dage ved start og slut af sæsonen og holde torsdags

lukket og dermed spare ca. 20% i energiomkostninger . Der har været mange praktiske opgaver,

ved sæson slut og start for at vedligeholde huset. Gode sponsorater til forbedring af lys i havet, i

sauna , nyt stort panoramavindue så man kan se havet fra alle 3 bænke, rist i gulv til overskydende

vand fra badning, ny trappe, sociale arrangementer til mærke dage som start, jul nytår, fødselsdag.

Udfordringer med teknikken og dermed udgifter til elektriker pga. relæ slog fra, sikringer der

sprang, varmefølere der gik i stykker, men alt er udbedret. Fokus er næste sæson at begrænse

håndværkerudgifter.

Hver 14 dag rengøring ved professionel rengøring, skiftet til ny en-mands firma for at holde

udgiften nede.

Marina udvalg (Torben sidder i udvalget). Der vises et foreløbigt billede af en evt broudvidelse, hvor

der lægges beton et afmålt område i havet for at give tryghed da ligegyldig hvor havbadet kommer

til at ligge, vil der være meget dybt vand i forhold til nu hvor man trygt kan stå på bunden.

Forslaget til entreprenør vil være at der laves et dyppebassin i midten af broen for at give tryghed.

Der skal være møde i start marts m.h.p. placering på molen. Tidshorisont for ny bro: ca 1 år fra der

indgives ansøgning til kystdirektoratet til evt. godkendelse, det tænkes at vi skal flytte i 2024 for at

give plads til udvidelsen af marinaen. Finansieringen er dyrene end budgetteret med, der skal

findes besparelsen på ca. 10 mill.

Elpriser: I 2023 har byråd bestemt at der betales 5 kr /kwh, dvs. at det er dobbelt så dyrt som i

2022. Der vil blive taget kontakt til kommunen om en evt. nedjustering efter at elpriser generelt er

faldet. Evt. vil havbad på sigt investere i egen el- ledning når huset flytter som led i Ny- Marina men

det vil koste ca. 110.000 i etablering.

Antal medlemmer er pr 1/2-23 øget til 500 medlemmer, og 2 ekstra timer i weekenden. 111

personer er d.d. på venteliste.

At der ønskes 7 medlemmer i bestyrelsen er fordi der er mange opgaver med opdatering af

hjemmeside, vedligehold, marinaplan og broudvidelse mm.

Tak til medlemmer for den gode tone i huset og på FB og ønske om at den gode takt og tone kan

fortsætte og tak til de medlemmer der tager initiativ til f.eks. havgus og andre arrangementet.

Beretningen godkendes

4. Forelæggelse af regnskab. Se vedhæftede. Revisor Erik Blåbjerg har sendt revisorerklæring ( se

vedhæftede bilag) om at der mangler bilag på nogle udgifter, men at regnskabet kan godkendes når

bare bilagene bliver vist til revisor og at man sørger for at have mere orden i bilagene fremover.

Regnskabet godkendes.

a. Ang. sponsorer: der er 4 store sponsorater, som dog ikke er tilbagevendende og derfor ikke

kan medregnes i budget for 2023/24. Der kalkuleres med ca. 10 faste sponsorer a 5.000 kr.

b. CA 14-15. 000 kr. kommer fra gæster og havgus betaling

Spørgsmål fra medlem: kunne ønske at der kunne være gæster fra andre havbad klubber, men som

medlemssystem er nu er det ikke muligt at udefra kommende kan løse ”åbnings-billet” men må følges med

medlem og betale som gæst.

Forslag fra medlem: at der sættes projektør op som kan lyse på vandet ( set i andre havbadeklubber ) i

stedet for undervandslamper som er dyre og sårbare.

5. Forelæggelse af budget: ingen kommentarer, godkendes .

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Hanne og Torben er på valg, ønsker at genopstille og vælges samt 2

nye medlemmer Emily og Malene. Som suppleant vælges Carsten og Mette. Valg af

revisorkontrollant: Erik Blåbjerg genvælges , Mette Oksen vælges som revisor suppleant

7. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår uændret 500 kr./år, dette godkendes

8. Indkomne forslag:

• Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer: Rettelser til ordlyden og kommentar til § 10, stk. 6: at

den siddende bestyrelse sørger for hvert år at sikre at der er relevante forsikringer som minimum

ansvarsforsikring, bestyrelsens ansvarsforsikring samt brand /bygningsforsikring. Hvilke forsikringer

der er tegnet fremlægges på den årlige generalforsikring. Vedtægtsændringer godkendes ( se

vedhæftede)

• Medlem foreslår stille timer i saunaen. Der kommer mange godt indlæg om for og imod men opnås

enighed om, at alle medlemmer har lov til at italesætte, hvis snakken i saunaen er generende eller

tonelejet for højt. Og at det er vigtigt at den gode dialog og tone og den rummelige kultur i klubben

er med at give plads til både stilhed og snak som er vigtigt at bibeholde. Forslaget om bestemte

stilletimer trækkes tilbage af forslagsstiller.

• Medlem stiller forslag om kontingentfritagelse af gusmestre og bestyrelse: gusmestre ønsker ikke

kontingent fratagelse og bestyrelsen vil på næste møde tale om de ønsker fritagelsen. Der opnås

ikke flertal i salen for forslaget, men der er opbakning fra medlemmerne i salen.

• Forslag om torsdagsåbent: ikke muligt pt pga. energikrise og rengøring men næste sæson kunne

overvejes om lukke dage kunne være forskellige dage så en fast dag i første del af sæsonen og

anden fast dag i den anden del af sæsonen for at tilgodese så mange medlemmer som muligt.

• Aftenåbent: Bestyrelsen vil se på mulighed for aftenåbent i kommende sæson men vigtigt at man

husker at det medlem der skal gøre rent skal kunne gøre rent ved 20 -tiden og ikke meget senere.

• Nye badebånd: Der er allerede indkøbt nye lukkede badebånd, som vises og det pointeres

vigtigheden af at hvert medlem sørger for at gøre sit armbånd genkendeligt og sørge for at holde

nummeret på armbåndet læseligt så det nemt kan finde sin ejermand hvis det tabes/glemmes.

Under evt: At bestyrelsen arrangerer Førstehjælps kursus til interesserede medlemmer, dette arbejdes der

videre på.

På bestyrelsens vegne Hanne