Generalforsamling 2022 – referat

Generalforsamling 2022 - referat

Referat fra generalforsamling d. 21/02-2022 kl. 19.30

Østergades forsamlingshus
Østergade 33
5500 Middelfart

Deltagere fra bestyrelsen: Thomas Petersen(formand), Torben Arvad, Lif Jensen, Kristina Bisgaard (suppleant).
Fraværende: Vibeke Holm, Hanne Grunnet

Referent: Kristina Bisgaard, suppleant

1. Valg af dirigent:
Bestyrelsen forslår Per Mølgaard, som accepterer

2. Beretning fra formand og godkendelse:
Siden generalforsamling i 2021 har foreningen oplevet en stor og positiv udvikling på trods af Corona-situationen. Havbadshuset var ved sidste generalforsamling kun afprøvet af ganske få, men står nu fuldt færdigt og er blevet et mødested, hvor ung møder gammel og der er plads til rummelighed og forskelligheder.

Medlemmerne og bestyrelsen er i gang med at få skabt en hverdag for foreningen, og det er et vigtigt punkt for bestyrelsen fremadrettet. Bestyrelsen følger nøje Marina planens udvikling og sigter mod at få sat sit aftryk og blive et naturligt omdrejningspunkt på Marian’en på tidspunkter af dagen, hvor området normalt vil være stille. Det er uvist, hvornår udviklingen af Marinaen går ind i næste fase og på nuværende tidspunkt vides ikke hvor den fremtidige placering af havbadshuset er. Kommunen forventer, at firmaet som skal stå for udviklingen af området, bliver offentliggjort i løbet af foråret, og det er bestyrelsens håb og ønske at indgå i en dialog om placering af havbadshuset samt de fremtidige muligheder for evt. udvidelse, og evt. indlæggelse af vand til en udendørs bruser. Der venter den nye bestyrelse et stort, men vigtigt arbejde, hvor det er afgørende at være aktivt deltagende fra starten af projektet.

Arbejdet fra medlemmerne og bestyrelsen til arbejdsdage, arrangementer samt den daglige tone i og omkring huset, har til fulde opfyldt bestyrelsen ønsker for foreningen.

Saunaen bliver flittigt brugt og det tærer på faciliteterne, hvilket gør, at der er et vedligeholdelsesarbejde. Bestyrelsen har besluttet at supplere medlemmernes daglige rengøring af huset med tilkøb af professionel rengøringshjælp, som med jævne mellemrum vil rengøre huset i grundigt. Af praktiske årsager kan dette betyde, at huset vil være lukket i et vist tidsinterval.
Der arbejdes på at få etableret en gulvrist, som kan fungere som afløb for overskydende vand, idet der pt. er meget vand ved døren/omklædningen.
Der arbejdes på produktion af ekstra bænkesæt til omklædningen således, at der med jævne mellemrum kan ske udskiftning med henblik på rengøring og vedligeholdelse.
Det er aftalt med elektriker at få installeret et termostattryk, så temperaturen i saunaen – og deraf forbruget af el – vil falde i de tidspunkter på dagen, hvor der ikke er brugere af havbadshuset. Når man ønsker ½ times varme i saunaen, kan en termostat aktiveres ved et tryk på en kontakt.

3. Forelæggelse af regnskab og godkendelse
I kassererens fravær grundet Corona blev regnskabet præsenteret og gennemgået af formanden – se evt. regnskabet vedhæftet i indkaldelsesbrevet til generalforsamlingen (fremsendt til medlemmerne d. 14/2 2022)
Regnskabet godkendt.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

På valg til bestyrelsen:
– Thomas Petersen – Genopstiller
– Lif Lundeman Jensen – Genopstiller ikke
– Vibeke Holm – Genopstiller ikke

Valg af nye medlemmer i bestyrelsen:
– Pia Slaikjer
– Flemming Koch

Valg af suppleanter:
– Kristina Bisgaard – Genopstiller
– Vibeke Holm – udtræder af bestyrelsen, men fortsætter i stedet som suppleant.

5. Valg af 1 revisorkontrollant + 1 suppleant
– Erik Baabjerg genopstiller
– Mette Refslund suppleant

6. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår stigning i kontingentet fra 450 kr. til 500 kr. årligt. Vi kan se i regnskabet fra sidste år at budgettet løber rundt, takket være sponsorater.
Der er fra bestyrelsens side ikke et ønske om en ”stor pengetank”, men med usikkerhed omkring fremtidige el-priser (vores strømforbrug), ønsket om professionel rengøring, omkostninger i forbindelse med flytning og evt. udvidelse og etablering af bruser mv. ser bestyrelsen det som fornuftigt at få oparbejdet en sund økonomi.

7. Behandling af indkomne forslag
Forslag til vedtægtsændringer fremsendt af Erik Blaabjerg:

§ 1, stk. 1 ændres navnet Middelfart Badeforening til Middelfart Havbad – godkendt.

Ny tekst til indsættelse:

§ 1, stk.2:
Erik foreslår: Foreningen har maksimalt 450 medlemmer – nedstemt.
Bestyrelsen foreslår: Bestyrelsen fastsætter det maksimale antal medlemmer i foreningen- godkendt.

§ 3, stk.4:
Bestyrelsen kan udmelde et medlem der groft eller gentagne gange tilsidesætter foreningens ordensregler – godkendt.

§ 3, stk. 5:
Et medlemskab er personligt og kan ikke overdrages til andre – godkendt.

Bestyrelsen & Erik foreslår:

§ 4,
Stk.1: Indmeldelse sker via foreningens hjemmeside, middelfarthavbad.dk (dette skal erstatte eksisterende tekst) – godkendt.

Stk. 4: Såfremt der opstår venteliste, optager bestyrelsen mellem d. 1. september og 15. september nye medlemmer fra foreningens venteliste – godkendt.

Stk. 5: Ventelisten opdateres således hvert år i september måned – godkendt, men med et ønske om, at det blev præciseret, at man godt kan komme på ventelisten ved at sende mail i løbet af året og at man derfor tildeles plads på listen ud fra, hvornår anmodning er fremsendt, men bestyrelsen forpligter sig ikke til løbende at ændre i listen ud over opdateringen i september.

Bestyrelsen & Erik foreslår:

§ 5,
Stk. 1: Kontingentet for en kommende sæson indbetales i perioden mellem d. 15. august og d. 1. september. Kontingentperioden går fra d. 1. september til 1. september (dette skal erstatte eksisterende tekst) – godkendt, men med en præcisering af perioden fra d. 1. september til d. 31. august.

§ 9,
Stk. 4: Bestyrelsen kan udarbejde ordensregler for brug for foreningens faciliteter. Herunder regler for gæstebesøg og betaling herfor – godkendt.

————————————————
Indmeldelse sker via foreningens hjemmeside Middelfart Havbad og alle skal tilmelde sig på ny når man skal betale for den nye sæson – der vil ikke være mulighed for en automatisk tilmeldingsordning, idet bestyrelsen kun ønsker aktive medlemmer, hvorfor man også aktivt skal træffe et valg om at forlænge sit medlemskab.
Der var en drøftelse omkring tidsrummet for tilmelding jf. § 1, stk. 5, idet der blev spurgt ind til, om indbetalingen ikke kunne forgå inden. Det tages in mente og vurderes af bestyrelsen, om det praktisk kan lade sig gøre at sende linket til medlemmerne tidligere end planlagt – bestyrelsen gør opmærksom på udfordringerne ved tilmelding, idet indbetalingerne kræver personlig godkendelse/gennemgang for at sikre, at allerede indmeldte medlemmer får mulighed for at tilmelde sig ny sæson inden nye medlemmer.
Fra et medlem gøres opmærksom på, at man skal huske, at der fra bestyrelsens side er tale om frivilligt arbejde og det besluttes derfor at fastholde udgangspunktet således bestyrelsen ikke belastes over en længere periode end højst nødvendigt.

Enkelte har tidligere oplevet tekniske udfordringer i forbindelse med fornyelse af medlemskab og kan derfor have passeret tidsfristen – såfremt man støder på tekniske udfordringer ifm. indmeldelse/fornyelse bedes man sende en mail til bestyrelsen med en kort beskrivelse af problemerne og man vil naturligvis få hjælp eller på anden vis oprettet således, at man ikke mister sit medlemskab.

Nogen har også oplevet ikke at kunne tilgå systemet efter at være fyldt 80 år – denne udfordring burde være rettet.

Der har indtil nu ikke været en fysisk venteliste, men henvendelserne er naturligvis gemt. Der vil fremadrettet blive oprettet en venteliste, som man kan blive skrevet på – som det fremgår af § 4, stk. 5 vil ens placering på ventelisten afhænge af, hvornår man skriftligt har rettet henvendelse til bestyrelsen. Listen vil blive opdateret i september og bestyrelsen håber at undgå at få løbende forespørgsler i løbet af året om placering i venteliste.

Spørgsmål fra medlem om man kan bibeholde den nuværende åbningstid, ligesom der er et ønske om at forlænge åbningstid i weekenderne. Der har endnu ikke været en hel sæson, hvor Corona ikke har sat sit præg og der er derfor en generel forståelse i salen for, at man ønsker at se den reelle brug af saunaen, spidsbelastningstider, mv. Der overvejes om man kan måle på antal brugere i specifikke tidsintervaller, men bl.a. etablering af termostattryk vil kunne spare foreningen penge i de tidspunkter, hvor ingen medlemmer bruger havbadshuset, hvilket i sidste ende måske kan være en løsning ift. evt. længere åbningstid. Bestyrelsen pointerer, at det på ingen måde er deres ønske at forringe det nuværende tilbud, men derimod kun forbedre til glæde og gavn for alle medlemmer.

Et medlem påpeger, at det er nogle gode ordensregler, som er lavet (fremgår af § 9, stk. 4), men der kan være tvivl om, hvorvidt alle har læst dem – der påpeges specifikt at medlemmer stadig sidder med sko i saunaen og fx lader håndklædet ligge, når de igen går i vandet. Der forespørges, om reglerne kan synliggøres yderligere. Bestyrelsen vil overveje dette, men det har været et aktivt valg at gøre det som det er pt., idet man fra bestyrelsens side ikke vil virke for kontrollerende og ønsker at agere ud fra devisen frihed under ansvar.

Der spørges ind til, om undervandslyset og lyset i saunaen kan fungere uafhængigt af hinanden, idet (specielt morgenbaderne) nyder at sidde i saunaen i mørket og nyde daggry – dette burde ikke være en stor udfordring og bestyrelsen lader opfordringen gå videre til elektrikeren.
Ikke alle medlemmer har Facebook og kan derfor være bange for at miste information. Bestyrelsen gør opmærksom på at al vigtig information nok skal blive formidlet via mail og evt. hjemmesiden. Det pointeres fra Lif, at såfremt man er i tvivl om, hvorvidt man modtager nyhedsbreve mv., skal man tilgå sin bruger via hjemmesiden og ”vinge af” i feltet omkring at modtage nyhedsbreve.

8. Eventuelt

Bestyrelsen takker Lif for den store indsats.
Bestyrelsen blev beriget med et gavekort hver til Middelfart Handel efter forudgående indsamling fra medlemmerne – stor tak herfor!

Bedste badehilsner

Bestyrelsen 24.02.22