§ 1 Navn og hjemsted

Stk.1 Foreningen Middelfart Havbad har hjemsted i Middelfart kommune og er stiftet 19 februar 2018

Stk.2 Bestyrelsen fastsætter det maksimale antal medlemmer i foreningen

§ 2 Formål

Foreningens formål er, at udbrede interessen og kendskabet til vinterbadning i Middelfart kommune og omegn, samt at etablere permanente faciliteter til vinterbadning.

§ 3 Medlemmer

..Stk. 1. Alle personer kan optages i foreningen.

Stk. 2. Man er medlem af foreningen, når indbetalt kontingent er registreret på foreningens bankkonto.

Stk. 3. Det enkelte medlem hæfter ikke for foreningens gæld, ligesom medlemmet ved udmeldelse ikke har krav på andel i foreningens formue.

Stk.4 Bestyrelsen kan udmelde et medlem der groft eller gentagne gange tilsidesætter foreningens ordensregler.

Stk. 5 Et medlemskab er personligt og kan ikke overdrages til andre

§ 4 Medlemsoptagelse

Stk. 1. Indmeldelse sker via foreningens hjemmeside, middelfarthavbad.dk

Stk. 2. Ophør af medlemskab sker automatisk, hvis kontingent ikke er indbetalt 14 dage efter rettidig indbetaling.

Stk. 3 Såfremt der opstår venteliste optager bestyrelsen mellem d. 1. september og 15. september nye medlemmer fra foreningens venteliste.

Stk. 4: Ventelisten opdateres således hvert år i september måned

§ 5 Kontingent

Stk. 1. Kontingentet for en kommende sæson indbetales i perioden mellem d. 15. august og d. 1. september.  Kontingentperioden går fra 1.september til 31.august.

Stk. 2. Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamling.

§ 6 Ordinær generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, i februar måned.

Stk. 2. Meddelelser om tid og sted for generalforsamlingen sker ved opslag på foreningens facebook side og via mail senest 3 uger før generalforsamling.

Stk. 3. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning fra formand og godkendelse
  3. Forelæggelse af regnskab og godkendels
  4. Forelæggelse af Budget 2021
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
  7. Valg af 1 revisorkontrollant + 1 suppleant
  8. Behandling af indkomne forslag
  9. Eventuelt

Stk. 4. Forslag som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Dagsorden med bilag skal være offentliggjort senest 1 uge før generalforsamlingen.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal af bestyrelsen anser det for påkrævet, eller når minimum 50% af medlemmerne af foreningen, overfor formanden fremsætter skriftlig anmodning derom.

Stk. 2. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter anmodning og varsles ved opslag af dagsorden og bilag, 2 uger før afholdelse.

Minimumsdagsorden til ekstraordinær generalforsamling:

1) Valg af dirigent

2) Valg af referent

3) Indkomne forslag

4) Eventuelt

§ 8 Bestyrelse

Stk. 1. Foreningen ledes af bestyrelsen, valgt af og blandt foreningens medlemmer, på generalforsamling.

Stk. 2. Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer og 2 suppleanter, som vælges på foreningens generalforsamling.

Stk. 3. Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år. Der vælges 2-3 medlemmer i lige år og 3-4 medlemmer i ulige år. Valgperioden for suppleanter er 1 år. Genvalg er tilladt.

Stk. 4. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems udtrædelse af foreningen i utide, overtages bestyrelses-medlemmets plads af 1. suppleanten.

Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig selv hvert år efter generalforsamlingen som følger:

Formand, Næstformand, Sekretær, Kasserer og Bestyrelsesmedlem

§ 9 Bestyrelsens arbejde

Stk. 1. Bestyrelsen varetager under ansvar for generalforsamlingen den daglige ledelse af foreningen.

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen dens medlemmer, indbefattet formand eller næstformand, er til stede.

Stk. 3. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme under alle forhold afgørende.

Stk. 4: Bestyrelsen kan udarbejde ordensregler for brug for foreningens faciliteter. Herunder regler for gæstebesøg og betaling herfor.

stk.5: Hvert bestyrelsesmøde dokumenteres med et godkendt beslutningsreferat.

stk.6: Der afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde såfremt to bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

§ 10 Økonomi

Stk. 1. Foreningens midler anvendes til foreningens bedste under ansvar overfor generalforsamlingen

Stk. 2. Regnskabsåret følger kalenderåret

Stk. 3. Kun formand, kasserer og særligt bemyndigede bestyrelsesmedlemmer kan disponere over foreningens midler. Der disponeres som udgangspunkt altid to i forening. Ved beløb over 5000 kr. er det altid et bestyrelsesanliggende. Bankforretninger skal altid godkendes af formand og kssér i forening.

Stk. 4 Foreningen er kontantfri. Bestyrelsen er forpligtet til at alle midler indsættes på en særskilt foreningskonto.

Stk.5: Foreningens kassér er forpligtet, at oversigt og bevægelser på foreningskontoen tilgår bestyrelsen løbende.

Stk. 6: Den siddende bestyrelse sørger for hvert år at sikre at der er relevante forsikringer som minimum ansvarsforsikring, bestyrelsens ansvarsforsikring samt brand /bygningsforsikring. Hvilke forsikringer der er tegnet fremlægges på den årlige generalforsamling.

Stk.7: Optagelse af lån til foreningens formål, kan kun gennemføres ved godkendelse af alle bestyrelsesmedlemmer eller på en generalforsamling.

Stk. 8. Kasseren udarbejder én gang årligt et drifts og statusregnskab

Stk. 9. Regnskabet revideres af foreningens revisorkontrollant, inden dette fremlægges på generalforsamlingen. Valgperioden for bilagskontrollant er 2 år, og for suppleanten 1 år.

§ 11 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Ændringer af love og vedtægter for foreningen kan kun foretages af generalforsamlingen.

Stk. 2. Beslutning om ændring træffes med mindst ¾ af de afgivne stemmer.

§ 12 Opløsning af foreningen

Stk. 1. Beslutning om opløsning af foreningen kræver flertal på generalforsamling

Stk. 2. I tilfælde af foreningens opløsning gives dens midler efter generalforsamlingens beslutning, til almennyttige og kulturelle formål.