§ 1 Navn og hjemsted

Foreningen Middelfart Badeforening har hjemsted i Middelfart kommune og er stiftet 19 februar 2018

§ 2 Formål

Foreningens formål er, at udbrede interessen og kendskabet til vinterbadning i Middelfart kommune og omegn, samt at etablere permanente faciliteter til vinterbadning.

§ 3 Medlemmer

Stk. 1. Alle personer kan optages i foreningen.

Stk. 2. Man er medlem af foreningen, når indbetalt kontingent er registreret på foreningens bankkonto.

Stk. 3. Det enkelte medlem hæfter ikke for foreningens gæld, ligesom medlemmet ved udmeldelse ikke har krav på andel i foreningens formue.

§ 4 Medlemsoptagelse

Stk. 1. Ind- og udmeldelse af foreningen sker ved udfyldelse af medlemsblanket, som videresendes til foreningens kasserer.

Stk. 2. Ophør af medlemskab sker automatisk, hvis kontingent ikke er indbetalt 14 dage efter rettidig indbetaling.

§ 5 Kontingent

Stk. 1. Kontingent opkræves en gang årligt i august måned. Kontingentperioden går fra september til september.

Stk. 2. Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamling.

§ 6 Ordinær generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, i februar måned.

Stk. 2. Meddelelser om tid og sted for generalforsamlingen sker ved opslag på foreningens facebook side og via mail senest 3 uger før generalforsamling.

Stk. 3. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning fra formand og godkendelse
  3. Forelæggelse af regnskab og godkendels
  4. Forelæggelse af Budget 2021
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
  7. Valg af 1 revisorkontrollant + 1 suppleant
  8. Behandling af indkomne forslag
  9. Eventuelt

Stk. 4. Forslag som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Dagsorden med bilag skal være offentliggjort senest 1 uge før generalforsamlingen.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal af bestyrelsen anser det for påkrævet, eller når minimum 50% af medlemmerne af foreningen, overfor formanden fremsætter skriftlig anmodning derom.

Stk. 2. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter anmodning og varsles ved opslag af dagsorden og bilag, 2 uger før afholdelse.

Minimumsdagsorden til ekstraordinær generalforsamling:

1) Valg af dirigent

2) Valg af referent

3) Indkomne forslag

4) Eventuelt

§ 8 Bestyrelse

Stk. 1. Foreningen ledes af bestyrelsen, valgt af og blandt foreningens medlemmer, på generalforsamling.

Stk. 2. Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter, som vælges på foreningens generalforsamling.

Stk. 3. Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år. Der vælges 2 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år. Valgperioden for suppleanter er 1 år. Genvalg er tilladt.

Stk. 4. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems udtrædelse af foreningen i utide, overtages bestyrelses-medlemmets plads af 1. suppleanten.

Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig selv hvert år efter generalforsamlingen som følger:

Formand, Næstformand, Sekretær, Kasserer og Bestyrelsesmedlem

§ 9 Bestyrelsens arbejde

Stk. 1. Bestyrelsen varetager under ansvar for generalforsamlingen den daglige ledelse af foreningen.

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst tre af dens medlemmer, indbefattet formand eller næstformand, er til stede.

Stk. 3. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme under alle forhold afgørende.

§ 10 Økonomi

Stk. 1. Foreningens midler anvendes til foreningens bedste under ansvar overfor generalforsamlingen

Stk. 2. Regnskabsåret følger kalenderåret

Stk. 3. Kun formand, kasserer og særligt bemyndigede bestyrelsesmedlemmer kan disponere over foreningens midler.

Stk. 4. Kasseren udarbejder én gang årligt et drifts og statusregnskab

Stk. 5. Regnskabet revideres af foreningens revisorkontrollant, inden dette fremlægges på generalforsamlingen. Valgperioden for bilagskontrollant er 2 år, og for suppleanten 1 år.

§ 11 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Ændringer af love og vedtægter for foreningen kan kun foretages af generalforsamlingen.

Stk. 2. Beslutning om ændring træffes med mindst ¾ af de afgivne stemmer.

§ 12 Opløsning af foreningen

Stk. 1. Beslutning om opløsning af foreningen kræver flertal på generalforsamling

Stk. 2. I tilfælde af foreningens opløsning gives dens midler efter generalforsamlingens beslutning, til almennyttige og kulturelle formål.

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk